VERDER arbeidsrecht | advocaten
Kerkenbos 1075 K, 6546 BB Nijmegen
postbus 6504, 6503 GA Nijmegen
024 - 33 33 001verder arbeidsrechtv 2

Privacyverklaring

Algemeen
De maatschap VERDER arbeidsrecht | advocaten, Kerkenbos 1075 K, 6546 BB te Nijmegen (hierna: VERDER arbeidsrecht advocaten) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.VERDER arbeidsrecht | advocaten kan persoonsgegevens verwerken doordat u deze gegevens actief aan ons verstrekt en/of doordat die – om bijvoorbeeld technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het contact met een advocaat).

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die VERDER arbeidsrecht | advocaten verwerkt, zullen uitsluitend worden gebruikt:

 • om met u in contact te kunnen treden;
 • om uw vragen te kunnen beantwoorden;
 • om een zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden;
 • voor het sluiten van een overeenkomst van opdracht;
 • voor de uitvoering van onze dienstverlening (waaronder maar niet uitsluitend advisering en het voeren van (al dan niet gerechtelijke) procedures);
 • om u te informeren over nieuwsberichten van VERDER arbeidsrecht | advocaten;
 • voor werving, sollicitatie en/of selectiedoeleinden;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van VERDER arbeidsrecht | advocaten;
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van VERDER arbeidsrecht | advocaten.


Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u VERDER arbeidsrecht | advocaten daarvoor toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan VERDER arbeidsrecht | advocaten stelt of indien u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Rechtsgronden voor de verwerking
VERDER arbeidsrecht | advocaten baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onder andere uw vragen te kunnen beantwoorden, om u te adviseren, om u op de hoogte te stellen van onze activiteiten en/of om u te informeren. Verder geldt dat als u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt u dit vrijwillig doet, zodat u ons daarmee tevens uitdrukkelijk toestemming verleent om deze gegevens te verwerken. Tot slot zijn wij in sommige situaties hiertoe wettelijk en/of contractueel verplicht (bijvoorbeeld het documentnummer van uw ID-document).

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Wij verwerken in beginsel de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt. Ten behoeve van onze dienstverlening en/of uitvoering van onze overeenkomst met u worden tevens alle daarvoor relevante persoonsgegevens verwerkt. Onder andere verwerken wij de volgende persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • functie, bedrijf, etc.

 • Beveiliging en bewaartermijn
  VERDER arbeidsrecht | advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

  VERDER arbeidsrecht | advocaten bewaart uw gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bewaartermijnen. Ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen worden de persoonsgegevens in ieder geval gedurende zeven jaar bewaard, nadat het betreffende dossier/de zaak is gesloten of uw vraag is beantwoord. Na deze periode is VERDER arbeidsrecht | advocaten gerechtigd om uw persoonsgegevens zonder nadere aanzegging te verwijderen. Uw NAW gegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres worden ook nadien nog bewaard, zodat wij indien nodig zakelijke contacten met u kunnen onderhouden, wij u kunnen informeren en wij u van ontwikkelingen op de hoogte kunnen stellen.


Toegang tot persoonsgegevens

VERDER arbeidsrecht | advocaten heeft in het kader van de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden toegang tot uw persoonsgegevens.

Voor bepaalde werkzaamheden worden door VERDER arbeidsrecht | advocaten derde partijen ingeschakeld en worden de voor deze specifieke werkzaamheden benodigde persoonsgegevens met deze derden gedeeld. Denk hierbij aan:

 • Basenet Internet Project B.V. (WG-plein 568, 1054 SJ te Amsterdam) voor de bedrijfssoftware en de opslag van de digitale gegevens;
 • Spete.nl ICT Diensten B.V. (Roggeweg 28B, 6534 AJ te Nijmegen), voor de bedrijfssoftware, ICT-diensten en de opslag van de digitale gegevens;
 • Q accountants & Belastingadviseurs B.V. (Kerkenbos 1075 Q, 6546 BB te Nijmegen) voor de boekhouding en administratie;
 • Moneybird B.V. (Moutlaan 35, 7523 MC te Enschede) voor het opstellen/verzenden van facturen en het registreren van de betaling daarvan.


Met deze partijen zijn contractuele en organisatorische maatregelen getroffen die vereist zijn bij het uitvoeren van diensten van VERDER arbeidsrecht | advocaten, waardoor uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden dus niet gedeeld met derden voor doeleinden die verband houden met direct marketing.

Daarnaast zal VERDER arbeidsrecht | advocaten uw persoonsgegevens enkel aan derden verstrekken wanneer wij daar contractueel of wettelijk toe verplicht zijn, wanneer u daar toestemming voor geeft of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren (denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de rechtbank, het UWV en/of de wederpartij in het kader van het voeren van een al dan niet gerechtelijke procedure).

Hyperlinks
Voor uw gemak kunnen op onze website hyperlinks opgenomen zijn naar websites van derden. Indien u gebruikt maakt van een hyperlink en deze website(s) bezoekt, wijzen wij u erop dat het privacy beleid van deze derde partij(en), en niet dat van VERDER arbeidsrecht | advocaten van toepassing is op de activiteiten die op u deze website(s) verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Wijzigingen
VERDER arbeidsrecht | advocaten kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen door een update van deze versie op onze website te plaatsen. VERDER arbeidsrecht | advocaten adviseert u daarom om regelmatig op deze pagina te kijken of wijzigingen in de privacyverklaring zijn doorgevoerd.

Uw rechten
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebben cliënten en zakelijke relaties in beginsel (voor zover dat in overeenstemming is met de voor VERDER geldende beroeps-, gedrags- en overige regels) recht:

 • op informatie over de verwerkingen;
 • op inzage;
 • op correctie;
 • op verwijdering;
 • om ‘vergeten te worden’;
 • op beperking;
 • op verzet;
 • op overdracht;
 • om de verleende toestemming in te trekken; en
 • om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.


Datalek
Indien sprake is van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. “Datalek” of bel ons op 024-3333001.

Vragen & Opmerkingen
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door VERDER arbeidsrecht | advocaten, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. “Privacyverklaring” of bel ons op 024-3333001.

 

Disclaimer
De informatie die op de website en/of via elektronische nieuwsbrieven door VERDER arbeidsrecht | advocaten wordt verstrekt, is uitsluitend van informatieve aard en kan niet worden aangemerkt als een juridisch advies in welke vorm dan ook. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg door VERDER arbeidsrecht | advocaten is samengesteld, worden geen garanties verstrekt ten aanzien van de volledigheid en juistheid van deze informatie. VERDER arbeidsrecht | advocaten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook (direct of indirect) die op enigerlei wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website en/of elektronische nieuwsbrieven. Verwijzingen naar sites die niet door VERDER arbeidsrecht | advocaten worden onderhouden zijn enkel ter informatie en voor het gebruiksgemak van de bezoeker opgenomen. Hoewel VERDER arbeidsrecht | advocaten selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, staat VERDER arbeidsrecht | advocaten niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op de betreffende website worden aangeboden. 

Het is de gebruiker van de website en/of de ontvanger van elektronisch nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de website of de elektronisch nieuwsbrieven op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van VERDER arbeidsrecht | advocaten.

VERDER arbeidsrecht | advocaten is niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Mocht u naar aanleiding van de informatie op de website en/of uit een elektronische nieuwbrief voornemens zijn een beslissing te nemen of tot actie over te gaan, bel ons gewoon. Indien u naar aanleiding van de website en /of een elektronische nieuwsbrief vragen hebt, belt u ons dan gerust.

Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie per e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt. Het gebruik van e-mailverkeer is namelijk nooit 100 % veilig.

 

Algemene voorwaarden
Op alle opdrachten aan en werkzaamheden van VERDER arbeidsrecht | advocaten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder andere een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Een exemplaar van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van VERDER arbeidsrecht | advocaten vindt u hier: pdfAlgemene_voorwaarden_VERDER_arbeidsrecht_advocaten_2021.pdf